Welkom, Gasten
Gebruikersnaam: Wachtwoord: Onthoud mij
  • Pagina:
  • 1

Onderwerp:

Corona mailing 2 weken 1 dag geleden #5232

Update 26 juni 2020.

Het land kruipt voorzichtig uit de beperkingen maar voor de hutten heeft dit allemaal nog maar weinig gevolgen.
De 1 1/2 meter regel blijft immers van kracht waardoor het voorlopig nog blijft zoals het was.
1 persoon per hut tenzij mensen uit zelfde woning.
Op HBN-6 en HBN-9 na betekent kun je met twee mensen geen 1 1/2 meter van elkaar blijven dus vandaar in deze hutten 1 persoon of mensen uit zelfde woning. Bij de andere hutten zijn maximaal twee mensen die niet bij elkaar wonen toegestaan.
Laast bewerkt: door Han.
Discussie gesloten.

Corona mailing 3 maanden 2 weken geleden #4819

Onderstaand de mailing welke ik vandaag naar alle in het boekingensysteem geregistreerde mensen heb gestuurd.

Nederlands:
Beste fotografen,
Vanwege de Corona crisis hebben ook wij onze maatregelen te nemen dus vandaar deze mailing. Ik wil benadrukken dat ook wij zorgvuldig te werk willen gaan en de veiligheid van onze bezoekers hoog in het vaandel hebben staan. Toch willen we de hutten, juist in deze hele mooie voorjaarsperiode, zo lang mogelijk open proberen te houden; juist in deze tijd dat velen een enorm drang naar rust en ontspanning zoeken maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat annuleringen over een langere tijd het faillissement van ons kleine bedrijfje kan gaan betekenen. Naast een persoonlijk drama zou dat ook betekenen dat de mooie mogelijkheid om onze hutten te bezoeken ook na deze crisis ten einde zou zijn.

Daarom leggen we de keus om uw gedane boeking te annuleren en door te schuiven naar later voorlopig nog even bij de fotografen neer. Maar met de volgende verzoeken en uitgangspunten.
De hutten zijn inmiddels voorzien van desinfectiespray en papieren tissues en de handdoeken zijn verwijderd.
U mag uw reeds gedane boeking inzien gewenst doorschuiven naar een latere datum.
We adviseren om het aantal plekken in de hutten niet allemaal te vullen maar bij voorkeur alleen te gaan.
Heeft u een (ook de minste) verkoudheid of bent u niet in orde; ga dan ook in het belang van anderen niet en blijft u thuis!
Behoort u tot de bekende risico categorie; blijf thuis!
Neemt u zelf ook desinfectie maatregelen zodra u de hut in gaat én weer verlaat; zie dat als een stukje sociaal gedrag naar anderen toe.

We zijn de laatste week volop bezig geweest met beantwoorden van vragen en annuleringsverzoeken en hebben die afgehandeld waarbij we gelukkig vrijwel altijd erg meedenkende mensen treffen. Daardoor zijn veel plekken vrijgekomen die vaak weer snel opgevuld worden door anderen die veelal alleen de hutten gaan bezoeken. Zolang het kan is dat prima maar houdt bovenstaande in overweging.

Aangezien we dus geen betalingen terug kunnen storten maken we natuurlijk geen probleem van het doorschuiven naar een veelal later te bepalen datum.
Mensen die al langere tijd geleden geboekt hebben en nu moeten verplaatsen hebben voorrang op het plannen van een nieuwe afspraak ten opzichte van mensen die gedurende de corona crisis boeken.
Een laatste verzoek is om ons alleen te appen, mailen of bellen als het echt noodzakelijk is aangezien we de stortvloed aan berichten graag zo goed mogelijk af willen handelen. De hoeveelheid berichten is soms echt te groot.
Ik hoop dat we deze crisis snel te boven komen en we elkaar in goede gezondheid later treffen. Probeert u deze tijd van de natuur te genieten maar rem u zelf af door de realiteit niet te vergeten.

Groeten,

Han Bouwmeester, de samenwerkende organisaties en het HBN-team.


Deutch:

Liebe Fotografen,
Wegen der Corona-Krise müssen wir auch unsere Maßnahmen ergreifen, also dieses Mailing. Ich möchte betonen, dass wir auch sorgfältig arbeiten wollen und dass die Sicherheit unserer Besucher von größter Bedeutung ist. Trotzdem wollen wir die Hütten so lange wie möglich offen halten, besonders in dieser schönen Frühlingsperiode; Genau zu diesem Zeitpunkt suchen viele nach einem enormen Drang nach Natur und Entspannung, aber es ist auch fair zu sagen, dass Stornierungen über einen längeren Zeitraum den Bankrott unseres kleinen Unternehmens bedeuten können. Neben einem persönlichen Drama würde dies auch bedeuten, dass die großartige Gelegenheit, unsere Hütten zu besuchen, auch nach dieser Krise enden würde.

Aus diesem Grund entscheiden wir uns mit dem Möglichkeit, Ihre Buchung zu stornieren und vorerst an die Fotografen weiterzuleiten. Aber mit den folgenden Anforderungen und Prinzipien.
Die Hütten sind jetzt mit Desinfektionsspray und Papiertüchern ausgestattet und die Handtücher wurden entfernt.
Sie können Ihre bereits vorgenommene Buchung anzeigen. Bitte verschieben Sie sie auf einen späteren Zeitpunkt.
Wir empfehlen, die Anzahl der Plätze in die verstecke nicht zu füllen, sondern vorzugsweise alleine zu gehen.
Haben Sie eine (auch nur die geringste) Erkältung oder geht es Ihnen nicht gut? Geh nicht um anderer willen und bleib zu Hause!
Gehören Sie zur bekannten Risikokategorie? bleib zu Hause!
Treffen Sie Ihre eigenen Desinfektionsmaßnahmen, sobald Sie dem Versteck betreten und verlassen. sehen das als ein Stück soziales Verhalten gegenüber anderen.

In der letzten Woche waren wir damit beschäftigt, Fragen zu beantworten und Anfragen zu stornieren, und zum Glück treffen wir fast immer sehr kooperative Leute. Infolgedessen sind viele Plätze frei geworden, die oft schnell von anderen besetzt werden, die normalerweise nur die Hütten besuchen. Dies ist so lange wie möglich in Ordnung, aber beachten Sie die oben genannten Punkte.

Da wir Zahlungen nicht erstatten können, ist es natürlich kein Problem, zu einem Datum überzugehen, das normalerweise später festgelegt wird.
Personen, die vor langer Zeit gebucht haben und jetzt umziehen müssen, haben Vorrang vor der Planung eines neuen Termins gegenüber Personen, die während der Corona Krise buchen.
Eine letzte Anfrage besteht darin, uns nur anzuhängen, per E-Mail zu kontaktieren oder anzurufen, wenn dies wirklich notwendig ist, um die Flut von Nachrichten so gut wie möglich zu bewältigen. Die Anzahl der Nachrichten ist manchmal zu groß.
Ich hoffe, dass wir diese Krise bald überwinden können und uns später bei guter Gesundheit treffen werden. Versuchen Sie diesmal, die Natur zu genießen, aber verlangsamen Sie sich, indem Sie die Realität nicht vergessen.

Grüße,

Han Bouwmeester, die kooperierenden Organisationen und das HBN-Team.


Englisch:
Dear photographers,
Because of the Corona crisis, we also have to take our measures, so this mailing. I would like to emphasize that we also want to work carefully and that the safety of our visitors is of paramount importance. Nevertheless, we want to keep the Hides open for as long as possible, especially during this beautiful spring period; It is precisely at this time that many are looking for an enormous urge for Nature and relaxation, but it is also fair to say that cancellations over a longer period of time can mean the bankruptcy of our small company. In addition to a personal drama, that would also mean that the great opportunity to visit our Hides would also end after this crisis.

That is why we make the choice to cancel your booking and pass it on to the photographers for the time being. But with the following requests and principles.
The Hides are now equipped with disinfectant spray and paper tissues and the towels have been removed.
You may view your booking already made, please eventually postpone it to a later date.
We advise not to fill the number of places in the cabins, but preferably to go alone or maximum two in the bigger Hides.
Do you have a (even the least) cold or are you not well? do not go for the sake of others and stay home!
Do you belong to the known risk category; stay at home!
Take your own disinfection measures as soon as you enter and leave the cabin; see that as a piece of social behaviour towards others.

The last week we have been busy answering questions and cancelling requests, and luckily we almost always meet very cooperative people. As a result, many places have become vacant, which are often quickly filled by others who usually only visit the Hides. This is fine as long as possible, but keep the above in mind.

Since we cannot refund payments, we naturally do not make it a problem to move on to a date that is usually determined later.
People who booked a long time ago and have to move now have priority over scheduling a new appointment over people who book during the corona crisis.
A final request is to only append, email or call us if it is really necessary as we want to handle the deluge of messages as well as possible. The amount of messages is sometimes simply too large.
I hope that we can overcome this crisis soon and that we will meet in good health later. Try this time to enjoy nature but slow yourself down by not forgetting reality.

Regards,

Han Bouwmeester, the cooperating organizations and the HBN team.
Discussie gesloten.
  • Pagina:
  • 1

Please publish modules in offcanvas position.